Megbízhatóság a könyvelésben

Általános adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete - "GDPR"

 

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról - alapján

 

 

Verzió: 1.01

Hatályos: 2018.05.25. napjától

Módosítva: 2020.10.17.

 

Készítette: Ellenőrizte és jóváhagyta:
Dencsi József Szentpétery Adrienn
ügyvezető ügyvezető igazgató
sk. sk.


 

1.

A szabályozás célja

 

  1. Az adatkezelő jelen tájékoztatással biztosítja az Általános Uniós Adatvédelmi Rendelet („GDPR” – EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. Rendelet) szerint érintett magánszemélyek számára tömören és közérthetően, hogy az egyes benyújtott kérelmeikhez milyen eljárás kapcsolódik. 

 

  1. A szabályozás célja, hogy az érintett magánszemélyek könnyen és akár előzetesen tudjanak tájékozódni jogaikról és az eljárás menetéről.

 

            

 Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi adatait.
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 8 év.

 

 

 Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve,telefonszáma, e-mail címe. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása vagy szerződésből adódó kötelezettség.  

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 3 évig.

 

          

 

 

  2.

Az adatkezeléssel érintett magánszemélyek  alapvető  jogai

 

 

  2.1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról érthető, tömör tájékoztatást kapjon, ez a joga az adatkezelés megkezdését megelőzően is fennáll.

 

  2.2. Hozzáférési jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelését végzik-e éppen, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

 

  2.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő   - indokolatlan késedelem nélkül -  helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a téves, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.  

 

  2.4. A törléshez/”elfeledtetéshez” való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő  - indokolatlan késedelem nélkül - törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha annak nincs jogi akadálya.

 

Az érintettnek ez a joga különösen a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz kapcsolódóan áll fent,  más jogalapok fennállta, így többek között a jogi kötelezettség teljesítése alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott ez a joga, illetve nem áll fent.

 

  2.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos meghatározott feltételek teljesülnek. Ez az esetkör leginkább egy bizonyos adatkezelési állapot rögzítésére szolgál, amely akár egy jogvitás helyzethez vezető állapot áll fent vagy már maga a konkrét vitás helyzet is létrejött.

 

  2.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési  kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akik a személyes adatot közölték. Van kivétel, ez: nem várható el ezen kötelezettség teljesítése, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

  2.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 

  2.8. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az  

 

  2.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – profilalkotás is! – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett magánszemély ilyenkor kérheti a kézi, emberi beavatkozást és döntés alkotást.

 

  2.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő  - indokolatlan késedelem nélkül

-  tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 

 

  2.11. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy panaszt tegyen a magyar felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Uniós Adatvédelmi Rendeletet.

 

Elérhetőségek:

NAIH – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság , tel: 391-1400 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

2.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

  2.13. Az adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az uniós rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. Az bírósági illetékességi szabályok szerinti Törvényszék jogosult az eljárásra.

 

 

 

3.

Az érintett magánszemély kérelmének benyújtása

 

 

 

 

 

3.1. Az érintett magánszemélynek személy azonosítása mellett lehetősége van bármely általa választott módon kérelmet nyújtani be az adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz, így:

 

          

3.2. Az érintett magánszemélynek lehetősége van a jelen szabályzat mellékletében mintaként felkínált kérelmet benyújtani, illetve saját alakszerűtlenül megfogalmazott kérelme sem lehet akadálya a kérelme elbírálásnak.

 

4.

Az érintetti kérelmek elbírálása

 

4.1. Amennyiben az adatkezelő/adatfeldolgozó az érintett kérelme teljesítésének akadályát nem látja, úgy azt 30 napon belül teljesíti és erről értesíti az érintettet. A kérelem teljesítésének módja lehetőség szerint az érintett által igényelt mód:

 

 

  1. Amennyiben az adatkezelő/adatfeldolgozó úgy ítéli meg, hogy az érintett magánszemély kérelmének teljesítésére nincs lehetőség, úgy a kérelem elutasításáról és a jogorvoslati jogokról tájékozatja a kérelmezőt.

 

  1. Adatkezelő/adatfeldolgozó jogosult és köteles ellenőrizni a kérelmező személyazonosságát az adatok bizalmassága és jogi kötelezettségek teljesítése érdekében. Az azonosítás lehetőség szerint az adatmegadás, adatszerzés módjához kapcsolódik.

 

  1. Adatkezelő/adatfeldolgozó az érintetti kérelmek elbírálása során tevékenységéért költséget, díjazást nem számol fel, de ismételt, megalapozatlan, célszerűtlen kérelmek esetén az ügyintézésre jogosult költség felszámításra.

 

5.

Adatvédelmi előírások

 

Érintetti kérelem alapján történő eljárás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. A kérelem teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell, amennyiben erről más jogszabály, különösen a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény másként nem rendelkezik.

 

6.

Záró rendelkezések

 

A szabályzat 2018.május 25 napján lép hatályba.

 

Budapest, 2018.05.19.

Dencsi József 

ügyvezető igazgató

1. sz.  melléklet

 

 Az érintetti kérelmek teljesítésének rendjéről szóló szabályzathoz

 

Kérelmi űrlap

 

 

Balance Kft

1113 Budapest, Bocskai út 77-79.I.emelet

 

 

Tisztel Cégvezető!

 

1./ Az Európai Unió Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendelete – 2016/679. sz. („GDPR”) alapján kérem az alábbiak teljesítését személyes adataim kezelésével kapcsolatban:

 

 

   GDPR:                               Kérelem tárgya:                                       igen/nem:       

13., 14. cikk

Tájékoztatás adatkezelésről, ezen belül:

 

 

16. cikk

Adatpontosítás, ezen belül:

 

 

17. cikk

Adattörlés, ezen belül:

 

 

18. cikk

Adatkezelés korlátozása, ezen belül:

 

 

20. cikk

Adatátadás, adattovábbítás, ezen belül:

 

 

21. cikk

Tiltakozás, ezen belül:

 

 

21. cikk

Egyéb tiltakozás, ezen belül:

 

 

 

Egyéb kérelem, ezen belül:

 

 

 

2./ A kérelem teljesítésének általam megjelölt módja:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………., 20……év ……………….hó ………nap

 

                                                                          …………………………………………….

érintett / kérelmező

 Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43 

1113 Bp, Bocskai út 77-79. B ép. 1 em. 136
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Cégadatok

Balance Kft

Bejegyezve 1990-ben
Cj.szám: 01-09-068180
Adószám: 10377064-2-43 

1113 Bp, Bocskai út 77-79. B ép. 1 em. 136
203-4405, 209-5568, 209-6448
balance@balancekft.hu

Ajánlatkérés

Lépjen könyvelőirodánkkal kapcsolatba közvetlenül az alábbi gombra kattintva, vagy fenti elérhetőségeinken!

Ügyfélkapu
Balance logo
Minden jog fenntartva © 2022 Balance Kft.
1113
Budapest
Bocskai út 77-79. B ép. 1 em. 136


FEL